Konkurs Palm


 

Regulamin Konkursu na Palmę Wielkanocną

 

1. Organizatorem Konkursu na Palmę Wielkanocną jest Parafia Św. Andrzeja Apostoła oraz
 Szkoła Podstawowa im. A. Suskiego w Szaflarach.

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 24.03.2019 r. do 10.04.2019 r. w Szaflarach.

3. Warunki konkursu:

 

Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach:

 

·         I kategoria: odział przedszkolny - 4 klasy

·        II kategoria: klasy 5 – 8 oraz IIIG i szkoły średnie

Palma powinna być wykonana z wykorzystaniem materiałów naturalnych
i tradycyjnych form zdobniczych
(tj. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, krepina, wstążki, bibuła itp.).

Wysokość palmy musi wynosić minimum 80 cm, a maksymalnie 200 cm.

4.  Miejsce, termin, składania prac i odbioru oraz ogłoszenie wyników:

  • Miejsce i termin składania prac: Szkoła Podstawowa w Szaflarach w bibliotece szkolnej w terminie od 04 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

·         Odbiór prac: od 11 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.

·         Prezentacja palm w procesji na Mszy Św. o godz. 11:30 w dniu 14 kwietnia 2019 r.

·         Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 14 kwietnia 2019 r. po Mszy Św. ok godz. 11:30.

 

5. Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres, klasa, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów).

 

6. Pisemna zgoda rodzica wraz z klauzulą informacyjną RODO – zał. Nr 1. znajduje się na stronie parafii i szkoły.

 

7. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 a udział w Konkursie jest jednoznaczny z jego akceptacją
.

Organizatorzy:

Parafia pod Wezwaniem

Św.    Andrzeja Apostoła                                                  

   Szkoła Podstawowa

         w Szaflarach


PISEMNA ZGODA RODZICÓW

 

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

...…………………………………………………………………............................................................

(imię i nazwisko)

w konkursie plastycznym „Palma Wielkanocna”

           

Numer telefonu szybkiego kontaktu ..............……………………………………………………………

                        Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, w którym weźmie udział moje dziecko.

 

Data .................................................                                         ……………………………..….............

                                                                                                ( podpis rodziców / prawnych opiekunów)

Klauzula informacyjna – konkurs.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Szaflarach, ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary, tel. 182754726

Inspektor ochrony danych jest dostępny w siedzibie administratora danych osobowych w środę od godz. 8:00-14:00 lub pod numerem tel. 182754726

Celem przetwarzania jest udział w konkursie plastycznym „Palma Wielkanocna”

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                            z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcą danych zamieszczonych w dokumentacji konkursu tj. w karcie zgłoszenia

- dane uczestnika:

………………………………...………………………….……………………………………………………………………….

imię i nazwisko, data urodzenia, nr pesel, adres zamieszkania, nr. telefonu do kontaktu

jest Szkoła Podstawowa w Szaflarach, ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary, tel. 182754726

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne ale  niezbędne do uczestnictwa w konkursie i zgodne z  rozporządzeniem zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Dane będą przetwarzane w celu:

- promowania osiągnięć konkursowych dziecka, w szczególności na stronie internetowej szkoły, parafii , gminy, facebooku szkolnym, na gazetkach i gablotach informacyjnych w budynku szkoły,                                w folderach i materiałach reklamujących szkołę,  kronice szkolnej,

- zamieszczania wizerunku dziecka w szczególności na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym, na gazetkach i gablotach informacyjnych w budynku szkoły,

- w filmie dokumentalnym o Augustynie Suskim,

W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu                          do danych dziecka oraz możliwości ich poprawienia, a także możliwości wycofania niniejszej zgody.

……………………………………………………………………………………………..

                                                                     Podpis rodzica / prawnego opiekuna

 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 1312© MATinternet 1999-2022 / Zakopane / Powered by ANTCms